Algemene Voorwaarden

Opdracht De genoemde werkzaamheden worden op de vermelde datum, tijd en plaats uitgevoerd en naar eigen inzicht door Via-ML (in het vervolg opdrachtnemer genoemd) verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen met inachtneming van de duur c.q. begin- en eindtijden van de opdracht.

Locatie Intake- en coaching sessies vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Via-ML te Oegstgeest, tenzij anders overeengekomen.

Betalingen Voor het verrichten van de volgens de getekende offerte of mondeling overeengekomen opdracht, ontvangt de opdrachtnemer het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

Leidt het intakegesprek tot een coaching traject dan wordt het intakegesprek als eerste coaching sessie in rekening gebracht. Leidt het intakegesprek niet tot een coaching traject en kan het intakegesprek ook niet als een op zich zelf staand coaching gesprek gezien worden, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Annuleringen Een coaching afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.

Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd, wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Zelfstandigheidverklaring Opdrachtnemer verklaart werkzaam te zijn als zelfstandige. Eventuele gevolgen van de opdracht op het gebied van fiscale- en/of sociale lasten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Geheimhouding/vertrouwelijkheid/persoonsgegevens Informatie die de opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verneemt en waarvan de opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijker wijs kan vermoeden, mag op geen enkele wijze aan derden bekend worden gemaakt. Zie ook mijn Privacyverklaring.

Overmacht Indien er sprake is van een situatie van overmacht is de opdrachtnemer niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever/kandidaat en/of derden.

Aansprakelijk De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gedragingen of uitingen van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming is de opdrachtnemer alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.